Όροι χρήσης


Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου σημαίνει ότι ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης:

ΓΕΝΙΚΑ

Το περιεχόμενο που διατίθεται για φόρτωση (downloading) από τον διαδικτυακό αυτό τόπο, όπως αυτός συντίθεται από επεξεργασμένα, ταξινομημένα, κωδικοποιημένα ή μη κείμενα, πληροφοριακά έγγραφα, ενημερώσεις, ανακοινώσεις, δελτία ειδήσεων, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, εικόνες κλπ. ως νέο σύνθετο έργο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της LLumar Hellas και τρίτων, συνεργατών του. Επίσης η διάρθρωση της σελίδας και ο τρόπος εμφάνισης του περιεχομένου καθώς και ο διακριτικός τίτλος αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του LLumar Hellas.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα έχει συμπεριληφθεί με καλή πίστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς, ερευνητικούς, συμβουλευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η LLumar Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Οι τροποποιηθέντες όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία εμφάνισής τους στην δικτυακή αυτή διεύθυνση. Ο χρήστης παρακαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα να ανατρέχει και να συμβουλεύεται τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, όπως ισχύουν. Η εξακολούθηση της εκ μέρους του χρήσης της διαδικτυακής αυτή διεύθυνσης μετά την τροποποίηση κάποιων όρων αποτελεί απόδειξη σιωπηλής αποδοχής τους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (INTERNET Ή INTRANET) ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ LLUMAR HELLAS. ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Web Site Licensing)

Η άδεια χρήσης του περιεχόμενου χορηγείται για αποκλειστικά πληροφοριακούς, ψυχαγωγικούς, ερευνητικούς και μη εμπορικούς σκοπούς του χρήστη. Η άδεια της ηλεκτρονικής πρόσβασης στο διαδικτυακό αυτό τόπο και της χρήσης του περιεχόμενου παρέχεται δωρεάν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Η LLumar Hellas φροντίζει για την εξασφάλιση της νόμιμης άδειας της χρήσης οποιουδήποτε υλικού που έχει συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα, πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η LLumar Hellas δεν είναι υπεύθυνη για την προσβολή δικαιωμάτων τρίτων σε περίπτωση δημοσίευσης ή εμφάνισης στην ιστοσελίδα περιεχόμενου από τρίτους, ιδιοκτησίας άλλων δικαιούχων. Για την προστασία όμως των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν αμέσως με την LLumar Hellas ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και δη ή της άμεσης αφαίρεσης του υλικού για το οποίο αρνείται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων τη συγκεκριμένη χρήση ή της αναφοράς του ονόματός του ως δημιουργού του εν λόγω υλικού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας και στις περιπτώσεις που επικοινωνούν οι χρήστες με την LLumar Hellas είναι εμπιστευτικές και αξιολογούνται μόνο για λόγους που αφορούν τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ιστοσελίδας, την ορθότερη κάθε φορά τεχνική υποστήριξή της και την εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιμότητα και χρηστικότητά της.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ (DISCLAIMER)

Η LLumar Hellas δηλώνει ρητά και ο χρήστης αποδέχεται ότι όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στο «περιεχόμενο» προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση, διερεύνηση, πληροφόρηση και ψυχαγωγία του, απαγορευμένης ρητά οποιασδήποτε εμπορικής εκμετάλλευσης του. Όλο το περιεχόμενο διατίθεται «ως έχει» και «ως βρίσκεται» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οιουδήποτε είδους ως προς την εξακολούθηση της ισχύος του, την πληρότητα της ενημέρωσής του, την έγκυρη επικαιροποίηση και δημοσίευσή του.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι επιλεγείσες συνδέσεις με δικτυακές διευθύνσεις τρίτων σχεδιάστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη. Επιτρέπουν την έξοδό του από τη δικτυακή διεύθυνση της LLumar Hellas, και την είσοδό του σε άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες, που όμως, δεν τελούν υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του προμηθευτή. Για το λόγο δε αυτό ουδεμία ευθύνη υπάρχει ως προς την ποιότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε από τις προτεινόμενες δικτυακές διευθύνσεις τρίτων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οποιαδήποτε διαφορά, αντίρρηση ή απαίτηση που πηγάζει ή σχετίζεται από την παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις της ελληνική νομοθεσίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η LLumar Hellas δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής έχει μεγάλη σημασία για την LLumar Hellas. Για την καλύτερη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας παρέχουμε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε απέναντι σε εσάς και την ιδιωτική σας ζωή. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει ποιες πληροφορίες μπορούμε να συλλέγουμε για εσάς, πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας, πώς τα προστατεύουμε και ποιες είναι οι επιλογές που έχετε σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν την περιήγηση σας στο δικτυακό τόπο της LLumar Hellas. Κάνοντας χρήση του δικτυακού μας τόπου, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε παρακαλούμε όπως απέχετε από κάθε περαιτέρω χρήση του δικτυακού τόπου.

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμεΠληροφορίες που συλλέγουμε από τους επισκέπτες

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αρχική σελίδα του δικτυακού μας τόπου και να περιηγηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές του, χωρίς να αποκαλύψουν προσωπικά στοιχεία. Πράγματι εντοπίζουμε τις πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς από το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας από την οποία φτάσατε σε εμάς (αναφερόμενο URL), τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε, την ώρα και την ημερομηνία της πρόσβασης, καθώς και άλλες πληροφορίες που δεν σας προσδιορίζουν την ταυτότητα σας. Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς οι οποίες συλλέγονται αυτόματα από το διακομιστή μας, όπως η διεύθυνση IP σας και το όνομα χώρου (domain name). Η LLumar Hellas μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από το διακομιστή και το πρόγραμμα περιήγησης για να προσαρμόσει τις προσφορές και παρουσιάσεις της ξεχωριστά στον καθένα από εσάς εφόσον υποβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πληροφορίες που συλλέγουμε κατά την εγγραφή σας

Για την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητας τους, όπως όνομα και στοιχεία επικοινωνίας. Στην οθόνη εγγραφής, αναφέρουμε τις πληροφορίες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για την εγγραφή σας, καθώς και τις πληροφορίες, οι οποίες είναι προαιρετικές και μπορούν να δοθούν κατά την διακριτική σας ευχέρεια. Με την παροχή αυτών των πληροφοριών, παρέχετε ταυτόχρονα και τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη LLumar Hellas.

Άλλες πληροφορίεςbr>
Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες που οικειοθελώς μας παρέχετε μέσω απαντήσεων σε έρευνες, λειτουργίες αναζήτησης, ερωτηματολόγια, σχολιασμό κλπ. Επιπροσθέτως ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες όπως την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε πρόσθετες υπηρεσίες ή πληροφορίες ή κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων τα οποία ενδέχεται να προκύψουν.

Η χρήση cookies και άλλων συστημάτων εντοπισμού

Τα αρχεία cookies, τα ημερολόγια καταγραφής κινήσεων (log files) και οι ετικέτες ενεργειών (Web beacons) είναι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα της LLumar Hellas για τον εντοπισμό ενός χρήστη, όταν κινείται στην ιστοσελίδα της. Ο φυλλομετρητής ('browser') σας μπορεί να ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να σας επιτρέπει να ελέγχετε την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση cookies, ή να σας προειδοποιεί σε κάθε περίπτωση αποστολής ενός αρχείου. Ο φυλλομετρητής σας μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε συγκεκριμένα αρχεία (session based IDs και persistent cookies) στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, τα οποία προσδιορίζουν τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρχεία cookies για να προσωποποιήσουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας. Ο φυλλομετρητής της ιστoσελίδας σας (Web Browser) μπορεί να ρυθμιστεί με τρόπο που να σας επιτρέπει την αποδοχή ή την απόρριψη των αρχείων cookies, ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αποστέλλεται ένα αρχείο cookie για εσάς. Αν ο browser σας έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα cookies, οι ιστοσελίδες που επιτρέπουν τα cookies δεν θα αναγνωρίζουν τις προτιμήσεις σας κατά την επιστροφή σας στο δικτυακό τόπο, ενώ κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μπορεί να χαθούν.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

Συγκεντρωτικά στοιχεία

Συγκεντρώνουμε συνολικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας για την ανάλυση της αγοράς. Μπορεί ενδεχομένως να παράσχουμε πληροφορίες από την ιστοσελίδα μας σε συγκεντρωτική μορφή, αφού αφαιρεθούν πληροφορίες ταυτοποίησης, σε τρίτους.

Προωθητικές Ενέργειες (Μάρκετινγκ) - Διαφημιστικά μηνύματα

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας τα οποία μας παρέχετε για προωθητικές ενέργειες. Μπορεί επίσης να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Όταν μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτους που εργάζονται για λογαριασμό της LLumar Hellas, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την έγγραφη συμμόρφωση τους με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της LLumar Hellas. Εκτός των ως άνω αναφερομένων, η LLumar Hellas δεν θα κοινοποιήσει σε προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Συστήστε-Ένα-Φίλο/ Viral Marketing

Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή σύστασης για να ενημερώσετε ένα φίλο σας σχετικά τη LLumar Hellas και τις υπηρεσίες της, η ιστοσελίδα μας θα σας ζητήσει να καταχωρήσετε το όνομα του φίλου σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, καθώς και τις δικές σας προσωπικές πληροφορίες. Μέσω της φόρμας σύστασης θα αποσταλεί αυτόματα στο φίλο σας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της οποίας θα τον καλούμε να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της LLumar Hellas. Δεν έχουμε πρόσβαση και δεν αποθηκεύουμε τις πληροφορίες αυτές, παρά μόνο για να στείλουμε την εν λόγω πρόσκληση.

Προστασία των πληροφοριών

Έχουμε ενσωματώσει κατάλληλη τεχνολογία, πολιτικές ασφαλείας, κανόνες και άλλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε υπό τον έλεγχό μας, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, τροποποίηση, παράνομη ή τυχαία καταστροφή και τυχαία απώλεια. Προστατεύουμε επίσης τις πληροφορίες σας απαιτώντας από όλους τους εργαζόμενους μας και τα πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση ή σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων σας να σέβονται την εμπιστευτικότητά σας.

Διαφημιστικές και ενημερωτικές προσφορές

Σε κάποιες περιπτώσεις στέλνουμε προσφορές σε επιλεγμένες ομάδες επισκεπτών της ιστοσελίδας. Για να επιτευχθεί αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτους που εργάζονται για λογαριασμό της LLumar Hellas. Διαθέτουμε μια ποικιλία μηχανισμών για να μας πείτε ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοιες διαφημιστικές - ενημερωτικές προσφορές. Για παράδειγμα, μπορεί να παρέχουμε ένα παράθυρο όπου οι επισκέπτες θα επιλέγουν (opt-in) να λαμβάνουν πληροφορίες που αποστέλλονται από ένα τρίτο μέρος και να κάνουμε σαφές ότι, με την επιλογή αυτή, θα υποβάλλετε τα στοιχεία σας σε τρίτους. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε διαφημιστικό ή ενημερωτικό υλικό από εμάς, ακολουθώντας τις οδηγίες για να κάνετε αποεπιλογή (opt-out), όπως αναφέρεται ή περιλαμβάνεται σε καθεμία από τις επικοινωνίες τις οποίες θα σας στείλουμε.

Νομικές προϋποθέσεις

Ενδέχεται να δώσουμε πληροφορίες για το λογαριασμό πρόσβασης και άλλες προσωπικές πληροφορίες όταν πιστεύουμε ότι η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι απαραίτητη για συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία.

Επιλογές Προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής

Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως μέλος, θα σας δοθεί η επιλογή να λαμβάνετε επαναλαμβανόμενα ενημερωτικά / διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) από την LLumar Hellas και τρίτους που συνεργάζονται με την LLumar Hellas. Μπορείτε να κάνετε αποεπιλογή (opt-out) από την παραλαβή των εν λόγω e-mail, όταν παρέχετε τις πληροφορίες ή ακολουθείτε τις οδηγίες, που αναφέρονται στο e-mail ή συμπεριλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα που θα σας στείλουμε. Η Εξυπηρέτηση Πελατών θα σας διαγράψει από τη λίστα αποστολής του ενημερωτικού δελτίου ή από τη συμμετοχή σας σε άλλα προγράμματα μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες.

Επικαιροποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών και επικοινωνία με την LLumar Hellas

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, προκειμένου (i) να αφαιρέσετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε εμάς από τα συστήματά μας, (ii) να ανανεώσετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε εμάς, και (iii) να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά διαφημιστικές επαφές αποστέλλοντάς μας e-mail στο webservice@LLumar Hellas

© 2024 Eastman Chemical Company or its subsidiaries. All rights reserved. As used herein, ® denotes registered trademark status in the U.S. only.